Про компанію

ПрАТ “Укренергозбут” було засновано у 1998р.

В.о. голови правлiння Михайлюк Сергiй Олексiйович

Основна  сфера дiяльностi:
- посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту;
- iнше фiнансове посередництво;
- розподiлення та постачання газу.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОЗБУТ”,   

2. Код за ЄДРПОУ:  30167642

3. Місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Золотоворітська, 6-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3540187

5. Електронна поштова адреса: office@uez.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації: http://main.uez.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій.

 ІІ. Текст повідомлення

На виконання положень статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" код за ЄДРПОУ 30167642, повідомляє, що Михайлюк Сергій Олексійович (ідентифікаційний номер платника податків 2433406215), На виконання положень статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" (код за ЄДРПОУ 30167642), повідомляє,  що 21 грудня 2018 року  Михайлюком Сергієм Олексійовичем (ідентифікаційний номер платника податків 2433406215) укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТУВІСОН" (код ЄДРПОУ 42480394) договір купівлі-продажу цінних паперів - акцій простих іменних ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" у кількості 2400 (дві тисячі чотириста) штук.

Внаслідок укладання вказаного договору Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУВІСОН" стало власником контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ"  (код ЄДРПОУ 30167642) у розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) штук акцій, що становить 100% статутного капіталу ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ".

Найвища ціна, за якою були придбані акції  ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття та датою набуття такого пакету акцій становить 100 (сто) гривень за одну акцію.

ІIІ. Підпис

1.    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Виконуючий обов‘язки Голови правління            Михайлюк Сергій Олексійович

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8, к. 30, м. Київ, 01010

Копія:       Приватне Акціонерне Товариство "Укренергозбут"

(ПРАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ")
01030, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6-А

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про укладання договору про придбання контрольного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ"

На виконання положень статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство з обмеженою відповідальністю «ТУВІСОН», ідентифікаційний код 42480394, повідомляю, що нами «21» грудня 2018 року укладено з Михайлюком Сергієм Олексійовичем (ідентифікаційний номер платника податків 2433406215) договір купівлі-продажу цінних паперів – акцій простих іменних ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" у кількості 2400  (дві тисячі чотириста) штук.

Внаслідок укладання вказаного договору Товариство з обмеженою відповідальністю «ТУВІСОН» стало власником контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ", код за ЄДРПОУ 30167642 (надалі ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ") у розмірі    2 400  (дві тисячі чотириста) штук акцій, що становить 100% статутного капіталу ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ".

Найвища ціна, за якою були придбані акції ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття та датою набуття такого пакету акцій становить – 10 (десять) гривень за одну акцію.

 «24» грудня 2018 року

Директор ТОВ «ТУВІСОН»                                            Осіпов С.В.

                                                                                                                                                                           


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)


I. Загальні відомості1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОЗБУТ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 30167642
3. Місцезнаходження 01030, м. Київ, Золотоворiтська, буд. 6-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3540187 (044) 3540187
5. Електронна поштова адреса office@uez.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації http://main.uez.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій


II. Текст повідомлення

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента
I. Загальнi вiдомостi:
1. Повне найменування емiтента: Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОЗБУТ”,
2. Код за ЄДРПОУ: 30167642
3. Мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Золотоворiтська, 6-А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: (044) 3540187
5. Електронна поштова адреса: office@uez.kiev.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття Iнформацiї: http://main.uez.kiev.ua/
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III: Вiдомостi про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета акцiй.
II. Текст повiдомлення
На виконання положень статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" код за ЄДРПОУ 30167642, повiдомляє, що Михайлюк Сергiй Олексiйович (iдентифiкацiйний номер платника податкiв 2433406215), 01 листопада 2018 року уклав iз Спiльним українсько-американським пiдприємством з iноземними iнвестицiями у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнанси та Кредит Лiзiнг» (код 31113529) договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв – акцiй простих iменних ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" у кiлькостi 230 (двiстi тридцять) штук, з яких всi голосуючi.
Внаслiдок укладання вказаного договору, Михайлюк Сергiй Олексiйович став власником домiнуючого контрольного пакету акцiй Приватного акцiонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ", код за ЄДРПОУ 30167642 (надалi ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ") у розмiрi 2400 (двi тисячi чотириста) штук акцiй, що становить 100 % статутного капiталу ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ". До змiни розмiру пакета акцiй розмiр частки Михайлюка С.О становив 90,416666% статутного капiталу.
Найвища цiна, за якою були придбанi акцiї ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакету акцiй, включно з днем набуття та датою набуття такого пакету акцiй становить – 100 (сто) гривень за одну акцiю.
III. Пiдпис
1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
2. Виконуючий обов‘язки Голови правлiння Михайлюк Сергiй Олексiйович


III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади _____________ Михайлюк Сергiй Олексiйович
Виконуючий обов'язки голови правiлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
14.11.2018
(дата)


Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОЗБУТ»  код за ЄДРПОУ  30167642  про придбання належних їм акцій (оферта)1

Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником

контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства:


П.І.Б.:  

Михайлюк Сергій Олексійович


   інформація про особу, контактні дані:

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2433406215,

пров. Квітневий, 1а, кв. 60, м. Київ, 03146,


Пряме володіння 2 170  (дві тисячі сто сімдесят ц) штук акцій, що становить 90.416666 %статутного капіталу ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ".

тел. 050 310 94 55.


2

Відомості про власника контрольного пакета акцій та його афілійованої особи:

2.1.


П.І.Б. власника контрольного пакета акцій, місце проживання/реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактні дані

Михайлюк Сергій Олексійович


реєстраційний номер облікової картки платника податків 2433406215,

пров. Квітневий, 1а, кв. 60,  м. Київ, 03146,


тел. 050 310 94 55.


Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі

Акції прості іменні - 2 170  (дві тисячі сто сімдесят ц) штук акцій, що становить 90.416666 % статутного капіталу ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ".П.І.Б. афілійованої особи власника контрольного пакета акцій, місце проживання/реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, контактні дані                           __________________

Кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі

                        _____________________

3

Відомості про акції, що придбаваються:

3.1.

тип акцій

Акції прості іменні ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ".

3.2.
ціна придбання акцій та порядок її визначення

Ціна придбання акцій: 10 грн. (десять гривень), за одну просту іменну акцію.

Ціна придбання акцій, що відповідає ринковій вартості акцій ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ".була визначена відповідно до статті 8, 65, 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» суб’єктом оціночної діяльності станом на 31.05. 2018 року .
4

Порядок реалізації цієї Оферти:
4.1.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій:

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження оферти.

Свою згоду на продаж акцій (повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надіслати за адресою  : пров. Квітневий, 1а, кв. 60, м. Київ, 03146


4.2.

В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:

 • ідентифікаційні дані акціонера:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання/реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

для юридичних осіб-резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ. місцезнаходження (повна адреса);

 • Кількість та тип акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать

такому акціонеру.

 • Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.

 • За наявності - банківські (платіжні) реквізити акціонера.

4.3

Порядок оплати акцій, що придбаваються:


Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та власником контрольного пакета акцій. Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в пп. 4.1 п.4 Оферти, строку:


 • Власник контрольного пакета акцій сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.


 • Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.


При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).


ВАЖЛИВО:

Для укладення договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції в межах реалізації оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акції, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідну йому як суб’єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені.

Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю

цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу  відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними


паперами від укладення договору, та звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій товариства, від виконання обов’язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери- юридичні особи за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агенту з обсягом прав і обов’язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів - фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 ст. 170 Податкового кодексу України.

5

Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

         17 вересня 2018р.                                                                   С.О.Михайлюк


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості:

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОЗБУТ,   
 2. Код за ЄДРПОУ:  30167642
 3. Місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул.Золотоворітська, 6-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3540187
 5. Електронна поштова адреса: office@uez.kiev.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації: http://main.uez.kiev.ua/
 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

На виконання положень статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" код за ЄДРПОУ 30167642, повідомляє, що Михайлюк Сергій Олексійович (ідентифікаційний номер платника податків 2433406215), 28 березня 2018 року уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТДМК» (код 31283316) договір купівлі-продажу цінних паперів –акцій простих іменних ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" у кількості 2160  (дві тисячі сто шістдесят) штук, з яких всі голосуючі.

Внаслідок укладання вказаного договору, Михайлюк Сергій Олексійович став власником контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства "УКРЕНЕРГОЗБУТ", код за ЄДРПОУ 30167642 (надалі ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ") у розмірі 2170 (дві тисячі сто сімдесят) штук акцій, що становить 90.416666 % статутного капіталу ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ". До зміни розміру пакета акцій розмір частки Михайлюка С.О становив 0,416666% статутного капіталу.

Найвища ціна, за якою були придбані акції ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій, включно з днем набуття та датою набуття такого пакету акцій становить – 10 (десять) гривень за одну акцію.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Виконуючий обов‘язки Голови правління                                      Михайлюк Сергій Олексійович

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОЗБУТ»

І. Текст повідомлення.

Достроково були припиненi повноваження Голови Спостережної ради Товариства Палатченко Вiкторiї Євгенiївни. Змiни вiдбулися згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 04.07.2016 року). Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiє. Посадова особа Голова Наглядової ради Палатченко Вiкторiя Євгенiївна перебувала на вказанiй посадi з 12.02.2012 року по 04.07.2016 року. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку iз звiльненням посадової особи за власним бажанням.

Замість Палатченко В.Є. на вказану посаду Голови Спостережної ради Товариства 04.07.2016 року обрано Шевченка Миколу Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надав, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має). Строк, на який призначено особу – 5 (п’ять) років за довіреністю від акціонера ТОВ «ТДМК». Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор.

Достроково припиненi повноваження посадової особи Ревiзора Товариства Брунчалiної Iрини Iванiвни згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 04.07.2016 року) на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями товариства не володiє.Має частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 0, 4167%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 12.02.2012 року по 04.07.2016 року.

Замiсть Брунчалiної I.I. на посаду Ревізора Товариства обрано Соколову Олену Василiївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має). Строк, на який призначено особу – 5 (п’ять) рокiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: економiст.

ІІ. Підпис.

Виконуючий обов’язки голови правління Михайлюк С.О. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством. 04.07.2016р.


Comments