Збори акціонерів


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРЕНЕРГОЗБУТ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження Товариства: 01030, м.Київ, вул. Золотоворітська, 6-А, (фактична адреса 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, корпус А, оф. 403, 405) код ЄДРПОУ 30167642 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – збори).

Збори відбудуться 18 квітня 2019 року о 10 годині за адресою: 01042, м. Київ, вул. вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, корпус А, оф. 403, 405 кабінет №1 в.о. Голови правління.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 18 квітня 201 9р. з 9.00 години до 09.45.  за адресою: 01042, м. Київ, вул. вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, корпус А, оф. 403, 405 приймальня в.о.Голови правління.

Порядок денний:

1.    Звіт Наглядової ради за 2018 рік.

2.    Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2018 рік.

3.    Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4.    Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства  на 2019 рік.

5.    Затвердження висновків Інвентарізаційної комісії Товариства за 2018 рік.

6.    Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7.    Припинення повноважень  та обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Ревізором, уповноваження Голови правління Товариства на підписання зазначеного трудового договору (контракту) від імені Товариства.

8.    Припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Правління уповноваження Голови правління Товариства на підписання зазначеного трудового договору (контракту) від імені Товариства.

9.    Припинення повноважень виконуючого обов‘язки Голови правління Товариства та обрання Голови правління Товариства.

10.    Попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів протягом цього ж строку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УКРЕНЕРГОЗБУТ»

за 2018 рік (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

625 498,00

668 677,00

Основні засоби

7,00

12,00

Довгострокові фінансові інвестиції

8 963,00                 

8 993,00

Запаси

107 451,00

107 471,00

Сумарна дебіторська заборгованість  

477 373,00

520 754,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 

338,00

78,00

Нерозподілений прибуток 

-132 668,00

-136 608,00

Власний капітал 

-132 428,00

-136 368,00

Статутний капітал 

240,00

240,00

Довгострокові зобов'язання 

0,00

0,00

Поточні зобов'язання 

757 627,00

804 721,00

Чистий прибуток (збиток) 

3 940,00

739 876,00

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2 400

2 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

15

15

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 15 квітня 2019 року. Для участі у зборах  акціонеру товариства необхідно мати паспорт, уповноваженим особам акціонера – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонер може у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6,корпус  А, оф. 403, 405, у кабінеті №1 в.о. Голови правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Василюк Олена Валеріївна.

Телефон для довідок (044) 354 01 87

 

В.о. Голови правління                                                                                           Михайлюк С.О.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРЕНЕРГОЗБУТ»

Місцезнаходження Товариства: 01030, м.Київ, вул. Золотоворітська, 6-А, (фактична адреса 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405) код ЄДРПОУ 30167642 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – збори).

Збори відбудуться 19 березня 2018 року о 10 годині за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, кабінет Голови правління.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 березня 2018р. з 9.00 години до 09.45.  за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, приймальня Голови правління.

Порядок денний:

1.        Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2.        Звіт Правління про господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

3.        Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

4.        Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

5.        Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

6.        Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства  на 2018 рік.

7.        Затвердження висновків Інвентарізаційної комісії Товариства за 2017 рік.

8.        Затвердження  значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або  послуг, що є предметом правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

9.        Попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів протягом цього ж строку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УКРЕНЕРГОЗБУТ»

 за 2017 рік (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

668 677,00

764 241,00

Основні засоби

                              12,00

                           33,00

Довгострокові фінансові інвестиції

         8 993,00 

8 993,00

Запаси

107 471,00

107 476,00

Сумарна дебіторська заборгованість  

520754,00

226 356,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 

78,00

58,00

Нерозподілений прибуток 

-136608,00

-876 484,00

Власний капітал 

-136368,00

-876 244,00

Статутний капітал 

240,00

240,00

Довгострокові зобов'язання 

0,00

0,00

Поточні зобов'язання 

804721,00

1 640 155,00

Чистий прибуток (збиток) 

739876,00

(61 235,00)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2 400

2 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

15

15

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 16 березня 2018 року. Для участі у зборах  акціонерам товариства необхідно мати паспорт, уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, у кабінеті Голови правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Василюк Олена Валеріївна.

 

Телефон для довідок (044) 354 01 87

 

 

В.о. Голови правління                                                                                                                       Михайлюк С.О.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРЕНЕРГОЗБУТ»

Місцезнаходження Товариства: 01030, м.Київ, вул. Золотоворітська, 6-А, (фактична адреса 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405) код ЄДРПОУ 30167642 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – збори).

Збори відбудуться 23 березня 2017 року о 10 годині за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, кабінет Голови правління.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 березня 2017р. з 9.00 години до 09.45.  за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, приймальня Голови правління.

Порядок денний:

1.        Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2.        Звіт Правління про господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

3.        Звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4.        Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2016 рік.

5.        Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6.        Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства  на 2017 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УКРЕНЕРГОЗБУТ»

 за 2016 рік (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

764 241,00

900 945,00

Основні засоби

                           33,00

36,00

Довгострокові фінансові інвестиції

                         8 993,00

8 993,00

Запаси

107 476,00

107 458,00

Сумарна дебіторська заборгованість  

226 356,00

277 572,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 

58,00

263,00

Нерозподілений прибуток 

-876 484,00

-815 249,00

Власний капітал 

-876 244,00

-815 009,00

Статутний капітал 

240,00

240,00

Довгострокові зобов'язання 

0,00

7 760,00

Поточні зобов'язання 

1 640 155,00

1 708 120,00

Чистий прибуток (збиток) 

(61 235,00)

(364 534,00)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2 400

2 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

17

21

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 20 березня 2017 року. Для участі у зборах  акціонерам товариства необхідно мати паспорт, уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, А, оф. 403, 405, у кабінеті Голови правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Василюк Олена Валеріївна.

Телефон для довідок (044) 594 85 56

 

В.о. Голови правління                                                                                                                       Михайлюк С.О.


Comments