Звіти


Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

 

Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство "Укренергозбут", ідентифікаційний код 30167642, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі - Товариство), станом на 31.12.2019 року

№ з/п

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства

Участь особи в Товаристві, %

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тувісон» , 42480394

100

0

100

 

 

Камінський Михайло Аронович

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едлі» , 42243511

0

100

100

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тувісон»

100

Камінський Михайло Аронович
 


Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік


Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

 

Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акціонерне товариство "Укренергозбут", ідентифікаційний код 30167642, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі - Товариство), станом на 19.04.2019 року

№ з/п

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства

Участь особи в Товаристві, %

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тувісон» , 42480394

100

0

100

 

 

Михайлюк Сергій Олексійович

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едлі» , 42243511

0

100

100

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тувісон»

100

Михайлюк Сергій Олексійович
 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОЗБУТ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

30167642

 

4. Місцезнаходження

 

01030, м. Київ, Шевченківський в м. Києві, м. Київ, вул. Золотоворітська, буд. 6-А

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(044) 3540187, 3540187

 

6. Електронна поштова адреса

 

alena.vasilyuk@fclex.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

20.04.2018

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

78, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

23.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

www.uez.kiev.ua

 

23.04.2018

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)Зміст

 

 

              Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки


1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства

лiцензуванню пiдлягає. 2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не

надаються, т.щ. Товариство не входить до об'єднаннь. 3. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається,

тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення

рейтингової оцiнки. 4. Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента - фiзичних та юридичних осiб

надається.. 5. Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що

таких осiб не iснує. 6. Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй,

похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ.

Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. 7. Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних,

цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає

реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. 8. Iнформацiя про викуп

акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. 9. Iнформацiю щодо

придбаних та виданих сертифiкатiв не надається, тому що у Товариства випуск акцiй в бездокументарнiй

формi. 10. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до підприємств, що

подають таку інформацію. 11. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних

паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. 12. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за

якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних

сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене

об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. 13. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски

сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв

ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 14. Рiчна фiнансова

звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, т.щ. така звiтнiсть

не складалась, тому немає дати переходу на МСФЗ - умовно вказана дата 01.01.1900. 15.Звiт про стан об'єкта

нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими

забезпечене об'єктами нерухомостi. 17. Звiт про корпоративне управлiння не надається тому що Товариство не є

фiнансовою установою. 18. Інформація про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення

значних правочинів, а також інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо яких є

заінтересованість - в повному об'ємі відсутня. 19. Дата внесення в реєстр 01.01.1900 - вказана умовно з-за

відсутності даних. 20. Кодекс корпоративного управління не приймався; на МСФЗ Товариство не переходило -

дата 01.01.1900 вказана умовно, задля недопущення помилки при автоматичній перевірці інформації.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII


 

 


                                                                      


ċ
30167642.p7s
(8k)
UEZ Info,
24 бер. 2020 р., 12:50
Ċ
UEZ Info,
23 квіт. 2018 р., 02:39
ċ
UEZ Info,
24 бер. 2020 р., 12:50
ċ
30167642.rtf.p7s
(3k)
UEZ Info,
23 квіт. 2019 р., 00:35
Comments